श्री र न स बहाद

श्री र न स बहाद

पुलिस महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

पुलिस महानिरीक्षक का संदेश

त्रिपुरा सेक्टर त्रिपुरा सेक्टर

हमसे संपर्क करे

त्रिपुरा सैक्टर मुख्यालय,
केरिपुबल, ऊषा बाजार, एयरपोर्ट रोड, अगरतला,
डाकघर-ऊषा बाजार, अगरतला, पिन- 799009,
(पश्चिम त्रिपुरा)।
ई-मेलः- tpashqs@crpf.gov.in
दूरभाष पु.उ.म.नि(प्रशा.)- 0381-2342565
नियंत्रण कक्ष- 0381-2342551

Go to Navigation