श्री रविदीप सिंह साही

श्री रविदीप सिंह साही

पुलिस महानिरीक्षक त्रिपुऱा सैक्टर

आई. जी. पी. संदेश

फोटो गैलरी

त्रिपुरा सेक्टर त्रिपुरा सेक्टर

हमसे संपर्क करे

त्रिपुरा सैक्टर मुख्यालय,
केरिपुबल, ऊषा बाजार, एयरपोर्ट रोड, अगरतला,
डाकघर-ऊषा बाजार, अगरतला, पिन- 799009,
(पश्चिम त्रिपुरा)।
ई-मेलः- tpashqs@crpf.gov.in
दूरभाष पु.उ.म.नि(प्रशा.)- 0381-2951117
नियंत्रण कक्ष- 0381-2951102

Go to Navigation