SOUTH ZONE OFFICE OF SDG SZ

SPL.DG SZ HQr, CRPF, HYD.

Name of Officer

Designation

Office No

Residence

Mobile No

Smt Rashmi Shukla IPS

ADG

040-24443320

-

 -

Sh. G.V.H Giri Prasad

IGP

040-24448908

-

7382618764

Sh. M. S. Shekhawat

DIG  (Adm)

040-24446688

-

7728055090

Sh. C.T.Venkatesh

DIG (P&A)

040-24443322

-

9493984609

Sh. J.P.Sharma

Comdt (Engr.)

040-24446681

-

9419215537

Sh. Anand Singh

Comdt (Int & Trg)

040-24442186

040-24443186

7889582186

Sh. V. Shivaramakrishna

Comdt (Law)

040-24443328

-

9347071075

Sh. Amit Kumar Singh

Comdt (Ops) - 040-29554669 9432800388

Sh. Sajith Kumar.K

2-I/C (Fin) - - 9884822279

Sh. U. Sadasivam

DC (Min) - - 9486253169

Sh. R. Velusamy

DC PPS to SDG

-

-

7042160286

Sh. P.S.N. Swamy

AC PS to IGP - - 9177594769

Sh. Ganesh Kumar  AC, CRO - - 9438801834
Sh. V. Mahesh B. Naidu AC (OL) - - 9422313537
Control Room - 040-24443324 - -

Go to Navigation